previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

ระดับต้น (2,500 บาท)
รุ่นที่ 18 วันที่ 14-16 และ 20 กันยายน 2565

ระดับกลาง (3,000 บาท)
รุ่นที่ 8 วันที่ 4-7 และ 11 ตุลาคม 2565

ระดับสูง (2,700 บาท)
รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 และ 8 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รุ่นที่ 7 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 7 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 8 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 9 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 46 วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ปกรณ์ เต็มใจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 8 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 9 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12 วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

กำหนดการสอบ

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง