p20763-2
p20763-2
แบนเนอร์วัดเกาะเกรียง3
แบนเนอร์วัดเกาะเกรียง3
H-www3 เปิด-สอบ113-112(1950-650)
H-www3 เปิด-สอบ113-112(1950-650)
65-02-04_web
65-02-04_web
banner for link_oce webpage
banner for link_oce webpage
previous arrow
next arrow

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

รุ่นที่ 48 วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 18 วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุก และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รายวิชา STOU Modular บริการวิชาการแก่สังคมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร 15 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี จัดการแสดงศิลปวัฒธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” เข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเช้า) ณ โรงละคร ชั้น 3

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

การฟ้อน ศิลปะการแสดงขึ้นชื่อของชาวล้านนา

การฟ้อนของชาวล้านนาในอดีตประกอบไปด้วยลีลาท่าทางที่เลียนแบบหรือดัดแปลงแบบหรือแปลงมาจากธรรมชาติ มักมีลักษณะเป็นศิลปะตาม เผ่าพันธุ์โดยแท้จริง กล่าวคือเชื่องช้าแช่มช้อยสวยงามไม่มีลีลาท่ารำที่ซับซ้อนยุ่งยาก ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ เป็นท่าง่ายๆสั้นๆมักแสดง เป็นชุดมีมากมายหลายรูปแบบ

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง