previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

รุ่นที่ 171 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 48 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 45 วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 172 วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 23 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

การวิจัยในชั้นเรียน

รุ่นที่ 11 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

นักกฎหมายปกครองภาครัฐ

รุ่นที่ 9 วันที่ 5 - 29 เมษายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม -
                   18 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

รุ่นที่ 17 วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

กำหนดการสอบ

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

EP.1 ไขปริศนาผ้าซิ่นตีนแดง ตอน..ชมผลิตภัณฑ์ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์
พบกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์