previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

รุ่นที่ 63 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 4 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 24 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 11 วันที่ 20- 21 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์สุภวรรณ เลิศสถากิจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม -
                   18 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 17 วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 11 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 9 วันที่ 5 - 29 เมษายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

กำหนดการสอบ

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

อย่าพลาด รับชมการแสดง “ฟ้อนวิถีคนเมือง” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565

ติดตามข่าวสารของงานได้ที่ เพจ Facebook Fanpage : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง