previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

ระดับต้น (2,500 บาท)
รุ่นที่ 18 วันที่ 14-16 และ 20 กันยายน 2565

ระดับกลาง (3,000 บาท)
รุ่นที่ 8 วันที่ 4-7 และ 11 ตุลาคม 2565

ระดับสูง (2,700 บาท)
รุ่นที่ 8 วันที่ 2-4 และ 8 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 11 วันที่ 20- 21 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์สุภวรรณ เลิศสถากิจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 64 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 14  วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 47 วันที่ 28 พฤศจิกายน -
                      2 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12 วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

กำหนดการสอบ

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

งานอุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับงานกองกลาง

จัดโครงการ อุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ ร่วมแสดงในสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง