H-www3 เปิด-สอบ113-112(1950-650)
H-www3 เปิด-สอบ113-112(1950-650)
p20763-2
p20763-2
65-02-04_web
65-02-04_web
banner for link_oce webpage
banner for link_oce webpage
previous arrow
next arrow

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 27 เมษายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 175   วันที่ 26 - 28 เมษายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1  วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 25 วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 8 - 11 และ 15 - 18
                  พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 18 วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รายวิชา STOU Modular บริการวิชาการแก่สังคมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร 15 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี จัดการแสดงศิลปวัฒธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” เข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเช้า) ณ โรงละคร ชั้น 3

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง