previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

รุ่นที่ 47 วันที่ 28 พฤศจิกายน -
                      2 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 8
 วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2565 (ออนไลน์)
 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 (เผชิญหน้า)

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท

รุ่นที่ 24 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 174   วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 31 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1  วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566

วิทยากร :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 1 วันที่ 5 - 30 มกราคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12 วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

โครงการสัมฤทธิบัตร

รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

รายวิชา STOU Modular บริการวิชาการแก่สังคมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

สนับสนุนโดย :
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565
ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 65 เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร มสธ. หน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ชุมชนในจังหวัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนมหันตรา
ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม

รายการสืบสานลายศิลป์

การแสดง อิ่นกอน ฟ้อนแคน ไทยทรงดำ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดำเนินการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง