ประกาศประจำหลักสูตร

ศิลปะการทำกาแฟ Basic Barista (BB) รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 9 มี.ค. - 30 ก.ค. 63 อบรมภาคทฤษฏี (ช่วงที่ 1) อบรมวันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563 (E-Training)
อบรมภาคปฏิบัติ (ช่วงที่ 2) อบรมวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 สำหรับกลุ่มที่ 1 อบรมวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 สำหรับกลุ่มที่ 2 อบรมวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 สำหรับกลุ่มที่ 3 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายหัสนัย ริยาพันธ์ 08 7020 6591