วิทยากรและเจ้าหน้าที่

รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
ข้าราชการบำนาญ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 08 1482 8254
รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8577
รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8576
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7715 - 7718, 7727, 08 7100 1800
Facebook : ฝีกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com