วิทยากรและเจ้าหน้าที่

รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
ข้าราชการบำนาญ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 08 1482 8254
รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8577
รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8576
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก รุ่นที่ 15 วันที่อบรม วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563
วันที่ 5-8 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 1
วันที่ 9-13 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 2
วันที่ 14-18 ส.ค. ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 3
วันที่ 19-23 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 4
และทำแบบประเมินโครงการ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก
รุ่นที่ 15/2563 วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563
1. นางสาวศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี
2. นางสาวอภิญญา เกิดสกุล
3. นางรพีพรรณ ปุ้งมา
4. นางเกตชดา โพธิรุกข์
5. นางเกตชดา โพธิรุกข์
6. นายอนุชา สนตาเถร
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านด้วย