หลักสูตร การออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

รุ่นที่ 4  วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล (ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  2. การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
  3. กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
  4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  5. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร
  6. การวางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 1. ผู้เริ่มประกอบการธุรกิจการเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ค้า และผู้ส่งออก
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. ผู้สนใจประกอบธุรกิจการเกษตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรและอาหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์โครงการการลงทุนธุรกิจการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การวัดประสิทธิภาพการผลิตและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมทางการเกษตร

อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร