หลักสูตร การออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

รุ่นที่ 2  วันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 31 วัน

รูปแบบการจัด : ศึกษาเนื้อหาสาระและทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  2. การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
  3. กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
  4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  5. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร
  6. การวางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 1. ผู้เริ่มประกอบการธุรกิจการเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ค้า และผู้ส่งออก
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. ผู้สนใจประกอบธุรกิจการเกษตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรและอาหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์โครงการการลงทุนธุรกิจการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การวัดประสิทธิภาพการผลิตและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมทางการเกษตร

อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร