สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานระดับสำนักในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฝ่ายในสังกัดรวม 6 ฝ่าย ในการดำเนินงานของสำนักนั้นมีฝ่ายที่ให้บริการเชิงแสวงหารายได้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม และมีฝ่ายที่ให้บริการซึ่งไม่มุ่งแสวงหารายได้ 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ฝ่ายอุทยานการศึกษา และสำนักงานเลขานุการ โดย สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยอำนวยการสนับสนุนด้านการบริหารและการจัดการสำนักงาน แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

Background Heading

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักงานเลขานุการ

          สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของสำนัก โดยมีพันธกิจ 4 งานประกอบด้วย งานอำนวยการ งานบุคคลและระบบงาน งานแผนงาน และงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

         ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต โดยไม่จำกัด เพศ วัย และวุฒิการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานโครงการสัมฤทธิบัตร งานกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคม งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพื่อสังคม

ฝ่ายอุทยานการศึกษา

          ฝ่ายอุทยานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ฟื้นฟู ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริมคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยมีพันธกิจ 3 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอุทยานการศึกษา

ฝ่ายบริหารฝึกอบรม

          ฝ่ายบริหารฝึกอบรม รับผิดชอบการบริหารโครงการฝึกอบรม โดยการจัดฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรม

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

          ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบการบริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อศิลปกรรม การจัดฝึกอบรมทางไกล และบริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ ของสำนัก

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

          ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม การจัดทำข้อเสนอรับจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการจัดทำโครงการ