วิทยากรและเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8361
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7715 - 7718, 7727, 08 7100 1800
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com