วิทยากรและเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8361
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร นักกฏหมายปกครองภาครัฐ รุ่นที่ 7 วันที่อบรม 8-28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 8-12 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 1
วันที่ 13-16 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 2
วันที่ 17-22 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 3
วันที่ 23-26 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 4
และทำแบบประเมินโครงการ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ
รุ่นที่ 7/2563 (วันที่อบรม 8 – 26 กรกฏาคม 2563)
1. นายภมร ดรุณ
2. นายพงษ์พจน์ ภลดล
3. นายสลักใจ บุญเพิ่ม
4. นายภาสกร ทองคำ
5. นายจีระชัย พันธฤทธิ์
6. นางสาวธัญชนก สมสวัสดิ์
7. นายเบญจพล สุวรรณะ
8. นางสาวรัฐศนี วัฒนชัยเขต
9. นายสันติ พันธุ์ชัย
10 นายสราวุธ ทิศอุ่น
11. นายสราวุฒิ แสงสกล
12. นายมกรา ง้อสุรเชษฐ์
13. นายธงชัย พิลา
14. นายนรินทร์ อุ่นแก้ว
15. นายนวพล ณ นคร
16. นายสำราญ จันหุณี
17. นายนพดล ปรางค์ทอง
18. ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล เขียวเหลือง
19. นายชยพัสตร์ ชยเศรษฐ์มนตรี
20. นายวีระพล วงประเสริฐ
21. นางสาวเพ็ญทิพา ผาสุข
22. นางสาวคัทลียา พวงพรหม
23. นายสมยศ ชาวเวียง
24. นายวรฉัตร วริวรรณ