ประกาศประจำหลักสูตร

รุ่นที่ 8  อบรมวันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2564
         เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2 504 7727
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com