I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางนันทภัค อินทุยศ

รักษาการในตำแหน่ง
เลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นายหัสนัย ริยาพันธ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม

นายอภิภู ธนการอรนลิน
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา