I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางนันทภัค อินทุยศ

เลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวมนัสนันท์ เสตะจันทน์

หัวหน้างานอำนวยการ

นางพิมพ์ธนา เลิศวุฒิโสภณ

หัวหน้างานบุคคล

นางอนงค์ สุขสุเสียง

หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวบุษกร ครุฑชื่น

หัวหน้างานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์คง

นางสาวชนันธัญญ์ รัตนภิญโญทิพย์

นางสาวมยุรี ตุ้มเทียน

นายถาวร สุขสุเสียง

นางสาวนวรัตน์ ไม้รอด

นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ชมภู

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

อัตราว่าง

หัวหน้างานโครงการสัมฤทธิบัตร

นายชัยณรงค์ นพศิริ

หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม
วิชาการเพื่อสังคม

นางสาวอุษณีย์ โฉมฉายแสง

หัวหน้างานกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคม

นางสาวภาวิณี ปุริมปรัชญ์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นางสาวเอมออน พวงทอง

นางกาญจนา เชื้อสาย

หัวหน้างานจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป

นางสาวกรภัทร คงเจริญ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล

นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์

หัวหน้างานจัดฝึกอบรมหลักสูตร โครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

นางสุมนมาน แสนอี
หัวหน้างานการเงิน บัญชี และงบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

นางสาวปณิดา เด็นหลี

นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายอาชวี คงประเสริฐ

นางสาวธนัญสรณ์ อยู่ประเสริฐชุติ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม

นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง

นางธนินจิตรา ชาญชาครสวัสดิ์

นายกิตติภพ นามพุทธา

หัวหน้างานสื่อศิลปกรรม

อัตราว่าง

หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง

หัวหน้างานเทคโนโลยีการฝึกอบรม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นายอภิภู ธนการอรนลิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

นางสุรัฏิยา จำนงเพียร

นายอภิภู ธนการอรนลิน

หัวหน้างานประเมินผล

นางภัสชญนิษฐ์ วิทยาธีรรัตน์

หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการ

อัตราว่าง

หัวหน้างานจัดทำโครงการ และพัฒนาหลักสูตร

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา

นายวิทยา มีกลิ่นหอม

นางสาวปิยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์

หัวหน้างานอุทยานการศึกษา

นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์

หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม