รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก รุ่นที่ 16    วันที่อบรม 4 - 31 สิงหาคม 2564


1. นายไมค์   เภทรี

2. นางสาวกัญจน์ชญา   เทวภักดิ์

3. นางสาวภัทรภร   จันทร์ประเสริฐ

4. นางกัญญารัตน์ รอดแก้ว

5. นางพฤกษวรรณ   เผ่าหฤหรรษ์

6. นางสาวชุติมา   ทองบาง

7. นายวีระสิทธิ์   พินจำรัส

8. นางสาวศิโรรัตน์   พัฒเวช