รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบธุรกิจเพิ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1    อบรมวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564


1. นางสาวรังสิมา  พุ่มพวง

2. นางสาววันนิภา  บัวยอม

3. นางเพลินจิตร์  ศรีประทุม

4. นายสุทรานนท์   สังข์โกมลแสงเงิน

5. นางสาวรัชนก   เทพชู

6. นางสาวมลัย   แก่งอินทร์

7. นางแสงดาว   อ่อนคำพา

8. นางสาวภรณี   ปริวัตรพันธ์

9. นางสาวอังศนาวีย์   เพราะยิ่ง

10. นายอิทธิพล   เดชธรรมรงค์

11. นางสาวมยุรีพร   พรมใบ

12. นางวรารัตน์   กมลเจริญ

13. นายสรายุทธ์   วงษาม่าน