รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ รุ่นที่ 8    อบรมวันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2564


1. นางสาวมีเรียม  สุรินทร์

2. นายนนทวัชร์   ทาทอง

3. นางสาวนุชประวีณ์   กนกกรพิศุทธิ์

4. นายฐิติกรณ์รัศมิ์   ภัททสิริภูวดล

5. นายภาณุมาศ   หัตถกรรม

6. นายณวัสพล   รุ่งโต

7. ผศ.ดร.สุกานดา   จันทวารีย์

8. นางสาวพรรณนิภา   มาศชาย

9. นางสาวกุลธิดา   สังวรกาญจน์

10. นางสาวอัญชลี   แซ่แต้

11. นายอธิปไตย   พรมจันทร์

12. นายไพศาล   อินทสุวรรณ

13. นายไพโรจน์   เสาน่วม

14. ร้อยตำรวจเอก อภิวัฒน์   แสนรัตน์

15. นายศุภชัย   สามิภักดิ์

16. นายไกรราช   กันนิดา

17. นายชาติศิริ   ศิลา

18. นายณัฐวุฒิ   วงค์ษาบุตร