โครงสร้าง

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักงานเลขานุการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม