หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ

รุ่นที่ 171   วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
(ชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เหลือ 4,000 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
     – หลักการเขียนและการเพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
     – การเขียนบันทึกเสนอที่มีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจสั่งการได้ง่าย

2. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
     – การใช้คำและประโยค
     – การเขียนย่อหน้า เว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด
     – การใช้ศัพท์เฉพาะ และการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการ  พนักงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย
การเขียนตำราภาษาไทย โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษา
ถึง 24 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมหนังสือราชการ
และการเขียนผลงานวิชาการ

เป็นผู้สร้างหลักสูตร เขียนตำราและเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและหลักสูตร
การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม
ให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มาตลอดถึง 40 ปี
จนมีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 รุ่น