หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
                  ของเล่นและเกม

รุ่นที่ 1  วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยของเล่นและเกม
  2. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยของเล่นและเกม
  3. หลักการเลือกและใช้ของเล่นและเกมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ครูระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนากระบวนการคิด
การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การจัดการรียนการสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์