หลักสูตร การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
                  พ.ศ. 2560

รุ่นที่ 5   วันที่ 12 – 13 กันยายน 2565  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
3. การทำสัญญา และการแก้ไขสัญญา ตามพระราชบัญญัติ
4. การบริหารพัสดุภาครัฐ (การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ในหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาล รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams
ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์สุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์

วิทยากรผู้เชี่ยวขาญด้านการบริหารงานพัสดุ
จากกรมบัญชีกลาง

มีความเชี่ยวชาญด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ