หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม MS Windows,
                  Internet และ e-mail

รุ่นที่ 1   วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. เทคนิคการใช้โปรแกรม MS Windows
– เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Windows 10
– เรียนรู้ระบบความปลอดภัยบน Windows 10
– การปรับแต่งคุณสมบัติบน Windows 10
– จัดการ Font ใน Windows 10
– การจัดการข้อมูลด้วย Windows explorer
– รวมคำสั่ง Keyboard shortcut บน Windows 10
– Tip & Trick การใช้งาน Windows

2. เทคนิคการใช้โปรแกรม Internet และโปรแกรม e-mail
– การใช้งาน Internet / e-mail
– การใช้งาน Search engine / แนะนำ Search engine ยอดนิยม
– การใช้งาน One Drive
– การป้องกันไวรัส / โปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม Cybersecurity
– จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจทั่วไปที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.พันทิพา  อมรฤทธิ์

อาจารย์ประจำ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเขี่ยวชาญ
– การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนทางไกล
 
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
– เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบงานสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
– e-Learning, e-Training, e-Courseware, Open Educational Resources (OERs)