หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตำรา งานวิจัยและบทความ

รุ่นที่ 1   วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 2   วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. หลักการเขียนงานวิชาการโดยทั่วไป การเขียนหนังสือ และตำรา

2. การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย

3. การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิชาการ

นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา