หลักสูตร เทคนิคสร้าง Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขาย

รุ่นที่ 1  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : ออนไลน์ (Microsoft Teams)

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. ความสำคัญของบริบทของ Story Branding
2. เทคนิคการสร้าง Brand ให้มีเสน่ห์
3. โครงสร้างของเรื่องเล่าสำหรับการสร้าง Story
4. เทคนิคและวิธีการสร้างการดึงดูด Story Branding เพื่อเพิ่มยอดขาย

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ