หลักสูตร Visual Thinking เทคนิคคิดเป็นภาพบันทึกเป็นระบบ

รุ่นที่ 4  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. Visual Thinking Concept (แนวคิด หลักการ วิธีการและความเป็นมาเกี่ยวกับการคิดด้วยภาพ และลักษณะการจดบันทึกเป็นภาพ)
  2. เครื่องมือในการคิดเกี่ยวกับ Visual Thinking ต่าง ๆ

  3. เจาะลึกการคิดด้วยภาพ และการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ (กระบวนการ วิธีการในการเขียน หรือจดบันทึกด้วยภาพให้น่าสนใจรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การเขียนโน๊ตเป็นเรื่องง่าย

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ปกรณ์  เต็มใจ

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
อดีตประธานเครือข่ายเด็กรักษ์พิดโลก
อดีตประธานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย- ราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ / กระบวนกร

มีความเชี่ยวชาญด้าน Visual Note / Visual Thinking / การสรุป One page