หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
                  (Digital Security for Government Executives)

รุ่นที่ 8  วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 (Online)
รุ่นที่ 9  วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 (Online)
รุ่นที่ 10  วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 (Online)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : Online

ค่าลงทะเบียน
รูปแบบ Online  4,900 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Fundamentals)
– ความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Risk and Threat Landscape)
– เทคโนโลยีและกลไกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Technologies and Mechanisms)
– มาตรฐานสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Standards and Frameworks)
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Laws)
– การพัฒนานโนบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Policy and Strategy Development)
– การสร้างนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลในองค์กร (Building a Digital Security Culture)

1. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (Management)
3. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลในองค์กร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Computer Networking / 
IT Management / Internet of Things (IoT) /
Logistics and Supply Chain

อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Signal and Image Processing / Pattern Analysis and Machine Intelligence / Computer Vision / Systems and Controls, 
Embedded System, Internet of Thing /
Digital Communications and Networks