หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
                  ด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technology)

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 (Online)
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 (Online)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

รูปแบบการจัด : Online  หรือ  Onsite

ค่าลงทะเบียน
      รูปแบบ Online  9,700 บาท
      รูปแบบ Onsite  15,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– ภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Overview)
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Laws and Regulation)
– การระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identify)
– การป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Protection)
– การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Detection)
– การรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Responce)
– การกู้คืนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Recovery)
– การซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Incident Drill)

 1. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
2. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Computer Networking / 
IT Management / Internet of Things (IoT) /
Logistics and Supply Chain

อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Signal and Image Processing / Pattern Analysis and Machine Intelligence / Computer Vision / Systems and Controls, 
Embedded System, Internet of Thing /
Digital Communications and Networks