หลักสูตร เทคนิคการใช้ Google Application

รุ่นที่ 5   วันที่ 29 – 30  สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

– เทคนิคการใช้งาน Google Apps และการจัดการไฟล์ข้อมูล
– การสร้างเอกสาร และการนำเสนอข้อมูลด้วย Google Apps
– การสร้างแบบสอบถาม และการประมวลผลด้วย Google Apps
– การนัดหมาย การสร้าง site และการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ประเสริฐศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application Development)
– การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning)
– การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design)
– การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบฐานข้อมูล (Database Systems)