หลักสูตร การเป็นวิทยากรยุคดิจิทัล

รุ่นที่ 1   วันที่ 7 – 8  กันยายน 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

– บทบาทหน้าที่ของวิทยากรดิจิทัล
– สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
– เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน
– ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอ

 

ผู้สนใจทั่วไป และผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ