หลักสูตร นักบริหารมืออาชีพ

รุ่นที่ 1   วันที่  29 – 31 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

– คุณลักษณะเด่นของนักบริหารมืออาชีพ
– การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักบริหาร
– เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์
– เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน
– บุคลิกภาพนักบริหารมืออาชีพ

หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง ในภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ