รุ่นที่ 8 วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2565 (ออนไลน์)
           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (เผชิญหน้า)

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท