หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
                 (ระดับสูง)

รุ่นที่ 8   วันที่  12 – 14  ธันวาคม  2565 (online ด้วย Microsoft Teams) และ
               วันที่ 16 ธันวาคม 2565 (onsite ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท

วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ติดภาพถ่าย โดยจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
ทาง E-mail : oce_03@hotmail.com 

*** นำใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาส่งให้เจ้าหน้าที่
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1. ภาพถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก และแว่นตากันแดด)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
4. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับกลาง

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมระดับกลางได้ที่  broadcast.nbtc.go.th/profession/

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

– สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง
– การบริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ / ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ
– แนวโน้มโลกด้านสื่อมวลชน
– การดำเนินรายการสร้างสรรค์สังคม
– ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกอาเซียน / สิทธิและหน้าที่พลเมืองของผู้บริโภค
– ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ

ผู้เขียนตำรา
ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้อง