หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอน Online สำหรับครูมืออาชีพ

รุ่นที่ 1  วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
1. การเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์
2. การสร้างและการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (E-classroom)
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) ด้วย Google Drive
4. การสร้างและการทำเอกสารการสอน / การแลกเปลี่ยนข้อมูล / กิจกรรมการเรียนรู้
5. การบันทึกวิดีโอการสอน

ครู  อาจารย์  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ