หลักสูตร    การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล

รุ่นที่ 1  วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อโซเชียล  
2. เนื้อหาเพื่อการสื่อสารรูปแบบสื่อออนไลน์ และการบริหารการสื่อสารภายในและกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  และผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ