หลักสูตร    การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มพลังใจ :
                     จากหัวใจครูสู่หัวใจเด็ก

รุ่นที่ 1  วันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา 2  มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. การเสริมสร้างพลังใจผ่านกิจกรรมศิลปะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3. กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

ครู  อาจารย์  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์วัลภา  สถิรพันธุ์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย