หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย
                  ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 47   วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้างและโปรแกรม LISREL
        – ลักษณะทั่วไป / การพัฒนาโมเดล / การเขียนคำสั่ง
        – การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
        – สมรรถภาพของโปรแกรม LISREL

 2. ปัญหาการวิจัยที่ควรเลือกใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
        – การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
        – การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
        – การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

 4. การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis)
        – การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบไม่มีตัวแปรแฝง
        – การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง

 5. การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการ (Latent Growth Curve Model)
        – หลักการ แนวคิด ของโมเดลโค้งพัฒนาการ
        – การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง

อาจารย์  นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
และอดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย