หลักสูตร  การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการและ
                   ชำนาญการพิเศษ

รุ่นที่ 1   วันที่ 5 – 7  มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 2   วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

– ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนระดับ
– การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานเพื่อจัดทำผลงาน
– เทคนิคการเขียนคู่มือ และรายงานการวิจัย
– เทคนิคการวิเคราะห์งาน และการเขียนรายงานการวิเคราะห์งาน
– นำเสนอผลงานการเขียนคู่มือ รายงานการวิจัย การวิเคราะห์งาน รายงานการวิเคราะห์งาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ

 

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  มาลี