หลักสูตร  การออกแบบงานวิจัยให้ตอบโจทย์ได้ในกระดาษ
                   แผ่นเดียว (Lean Research Design)

รุ่นที่ 1   วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 3,800 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail :  oce.training@stou.ac.th 
หรือ
LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– Lean Research Design คืออะไร
– การออกแบบวิจัยทั่วไป VS การออกแบบวิจัยด้วย Lean Research Canvas
– การออกแบบงานวิจัยให้ตอบโจทย์ได้ในกระดาษแผ่นเดียว
– workshop : Lean Research Design Canvas
– ฝึกปฏิบัติการทำ Lean Researh Design

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการความรู้และการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เทคนิคการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ได้ผล 

อาจารย์ ดร.ณัฐนรินทร์  เนียมประดิษฐ์

นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs (SPD) และกูรูด้าน Startup เจ้าของเพจ : บริหารแบบคนหัวใส และ CEO ที่ Lean Business Design Thailand