หลักสูตร  พัฒนาทักษะการใช้ Generative AI
                    เพื่อช่วยในการเรียนการสอน

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 3,800 บาท)
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th
หรือ LINE ID : 08 7100 1800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา
1.  การใช้ ChatGPT ใน 6 หมวดการทำงาน ได้แก่
  – หมวดทั่วไป
  – วางแผนการสอน
  – กิจกรรมในชั้นเรียน
  – ผลิตสื่อการสอน
  – การออกข้อสอบและการประเมิน
  – งานวิจัยในชั้นเรียน
2.  การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน website
ที่ให้บริการในรูปแบบ Text to image / Text to VDO

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ณํฐชยา  นรารัตน์