หลักสูตร  การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้นำ

รุ่นที่ 1  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th   หรือ L
INE ID : 08 7100 1800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1. บทบาทและหน้าที่ผู้นำ
  – ผู้นำกับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
  – บทบาทของผู้นำและความคาดหวังขององค์กร
  – ทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับผู้นำ
2. ทักษะสำคัญในการบริหาร
  – การบริหารเวลา
  – การพูดและนำเสนองาน
  – การนำประชุม
  – การบริหารทีมงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การประสานงาน การสร้างเครือข่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่ การประสานงาน การสร้างเครือข่าย