หลักสูตร เทคนิคการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม

รุ่นที่ 1   วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. เทคนิคการประชุม และการจัดการประชุม

2. การจดรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ

3. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประชุม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย
การเขียนตำราภาษาไทย โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษา
ถึง 24 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมหนังสือราชการ
และการเขียนผลงานวิชาการ

เป็นผู้สร้างหลักสูตร เขียนตำราและเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการ และหลักสูตร
การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม
ให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มาตลอดถึง 40 ปี
จนมีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้วมากกว่า 3,000 รุ่น