หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และรายงานการวิเคราะห์งาน

รุ่นที่ 1   วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
(ชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เหลือ 4,000 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. หลักการ และการใช้ภาษาในการเขียนผลงานวิชาการ

2. การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

3. การเขียนรายงานการวิเคราะห์งาน

นักวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และสายสนับสนุนวิชาการ ผู้สร้างผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา