วิทยากรและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8154
ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8190
อ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8564
อ.ดร.บุณฑริกา นันทา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8150
อ.ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8047
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายกิตติภพ นามพุทธา
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7721
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 วันที่อบรม 8-28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 8-12 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 1
วันที่ 13-16 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 2
วันที่ 17-22 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 3
วันที่ 23-26 ก.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 4
และทำแบบประเมินโครงการ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 วันที่อบรม 8-28 กรกฎาคม 2563