ประกาศประจำหลักสูตร

ออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 22 ก.ค. 63 วันที่อบรม 5 - 23 ส.ค. 63
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายหัสนัย ริยาพันธ์ 08 7020 6591