รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวิจัย

จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์

ค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท

ระยะเวลาเรียน : 8 สัปดาห์

รุ่นที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

การชำระค่าลงทะเบียน :
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. ลักษณะของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. การสร้างแนวคิด สมมติฐาน และการวางแผนการวิจัย
 3. องค์ประกอบเชิงระบบของการวิจัยและกระบวนการในการวิจัย และจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย

หน่วยการเรียนที่ 2 ประเภทของข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล

 1. ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
 2. การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

หน่วยการเรียนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลอง
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการแก้ไขปัญหาของแบบจำลองเบื้องต้น
 3. ผลการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอในเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง กรณีหลายทางเลือก 
(
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบจำลองถดถอยโลจิสติกส์ กรณี สองทางเลือก Logistic Regression)

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลอง
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการแก้ไขปัญหาของแบบจำลองเบื้องต้น
 3. การบรรยายผลการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอในเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง กรณีหลายทางเลือก
(
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบจำลองถดถอยโลจิสติกส์ กรณี หลายทางเลือก Multinominal Logistic Regression)

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลอง
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการแก้ไขปัญหาของแบบจำลองเบื้องต้น
 3. การบรรยายผลการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอในเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองถดถอยที่ไม่ใช้เส้นตรง กรณีทางเลือกลำดับขั้น

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลอง
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการแก้ไขปัญหาของแบบจำลองเบื้องต้น
 3. การบรรยายผลการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอในเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนที่ 7  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองถดถอยสำหรับข้อมูลภาคตัดขวางช่วงยาว

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลอง
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการแก้ไขปัญหาของแบบจำลองเบื้องต้น
 3. การบรรยายผลการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอในเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนที่ 8 การวิเคราะห์ทางอนุกรมเวลาเบื้องต้น

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางอนุกรมเวลา
 2. การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอนุกรมเวลาเพื่อการวิจัย
 3. การแปลผลการวิเคราะห์และการนำเสนอในเชิงวิชาการ

นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา  วัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ  และนักวิเคราะห์โครงการ เศรษฐกร ที่ปรึกษาโครงการภาครัฐและเอกชน อาจารย์ที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และนักวิจัย  

 • ได้รับสมรรถนะบัตร จาก มสธ. 
 • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ รณกร กิติพชรเดชาธร  
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว  
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช