วิทยากรและเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 8361
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 9 วันที่อบรม วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563
วันที่ 5-8 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 1
วันที่ 9-13 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 2
วันที่ 14-18 ส.ค. ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 3
วันที่ 19-23 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 4
และทำแบบประเมินโครงการ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ
รุ่นที่ 9/2563 (วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563)
1. นายรักพงษ์ ขอลือ
2. นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่
3. นายสุริยา จิรสถิตสิน
4. นางสาวอภิญญา เกิดสกุล
5. นายวัลลภ สิริผ่องใส
6. นางกรองทิพย์ เนียมถนอม
7. นางสาวบุญไท เจริญผล
8. นายคมกฤช ตาชม
9. นางรพีพรรณ ปุ้งมา
10. นางเกตชดา โพธิรุกข์
11. นายอนุชา สนตาเถร
12. นางสาววันวิสา พุฒนาค
13. นางสาวมนฤดี อ้นมี
14. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
15. นางผาณิต พัฒนพฤก
16. นางสาววิรัชดา หรั่งแร่
17. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี
18. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
19. นายเอกชัย สุขเคหา
20. นางสาวรสริญ เชยสาคร
21. นางสาวสุกฤตา ทิชินพงศ์
22. นางนันทรัตน์ ประพุสโร
23. นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล
24. นายกมล แก้วอ่อน
25. นางอุมาพร สุวรรณโมลี
26. นางอมราภรณ์ แสงทอง
27. นางสาวกนกวรรณ สุธา
28. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์
29. นางวรรณวิภา สุรเมธสกุล
30. นายสนอง โกสุมา
31. นางณิชาภา ธพิพัฒน์
32. นางทิวทอง อ่อนบาง
33. นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ
34. นางสาวณัฐรดา ยิ้มพงษ์
35. นายทัศนัย อยู่ไทย
36. นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านด้วย