วิทยากรและเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8361
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 7418

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7715-7718, 7727, 08 7100 1800
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com