ประกาศประจำหลักสูตร

รุ่นที่ 10 อบรมวันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2564
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2 504 7727
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com