ประกาศประจำหลักสูตร

การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 9 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 26 ก.ค. 63 วันที่อบรม 5 – 23 ส.ค. 63
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายหัสนัย ริยาพันธ์ 08 7020 6591