ผู้บริหารสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนัก

ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นายชัยณรงค์ นพศิริ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา