คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก
คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QA
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561