Background Heading

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
โทรศัพท์ 0 2504 7701 โทรสาร 0 2503 3582
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ 0 2504 7705-8 โทรสาร 0 2503 3038
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
โทรศัพท์ 0 2504 7710-2 โทรสาร 0 2503 3379
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 0 2504 7715-8 โทรสาร 0 2503 3558
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 0 2504 7720-1 โทรสาร 0 2503 3558
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 0 2504 7725-6 โทรสาร 0 2503 3558
ฝ่ายอุทยานการศึกษา
โทรศัพท์ 0 2504 7730-2 โทรสาร 0 2503 3384

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 2504 7706
Fax : 0 2503 3582

Monday-Friday
8am to 4pm