Background Heading

ฝึกอบรมร่วมมือกับหน่วยงาน

(In-house Training)

    การให้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรลักษณะพิเศษ โดยมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักฯ ได้ให้บริการกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

กรมสรรพากร

- นักบริหารระดับต้น
- นักบริหารระดับกลาง

ศาลแพ่ง

- จิตสำนึกรักองค์กรและการทำงานเป็นทีม
- การบริหารความเสี่ยง การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงาน
การประชุม

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- คิดอย่างไรให้เป็นระบบ
- กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศ
- กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
- การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ (Logical Thinking)

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

- การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ
การปฏิบัติการระบบ Microsoft Windows 10
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2016

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
- การปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การทำงานเป็นทีม
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

- การวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
- การสร้างและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต คปภ.
- การจดรายงานการประชุม
- การเขียนหนังสือราชการ

สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
- การบริหารจัดการและการดำเนินการฝึกอบรม
- นักฝึกอบรมมืออาชีพ
- การเขียนเอกสารและผลงานวิชาการ

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

- การเป็นข้าราชการที่ดี
- ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น
- การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (เทียบเท่าหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
- การพัฒนาศักยภาพผู้นำสำนักงาน ก.ค.ศ.
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับต้น
- การพัฒนาศักยภาพผู้นำสำนักงาน ก.ค.ศ.
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับกลาง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

- การจัดการความรู้และนำเสนอการผลิตสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์
- การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- การพัฒนาศักยภาพในการกำหนดเทคนิคและ
การใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรม
- การบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- โครงการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
- การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organiztion)

กรมสุขภาพจิต

- การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
- การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกองบริหารการคลัง
- การเสริมสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และหลักปฏิบัติ (Principles)
ที่ดีด้านดิจิทัล
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำเสนอสื่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
- การทำวิจัยออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0

001_PNG_ครุฑใหม่_กสทช_THA
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

- การเขียนหนังสือราชการ
- การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ
และการเขียนหนังสืออย่างมืออาชีพ
- ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้น)
- ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับกลาง)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม
MS Windows Internet และ e-mail
- การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม
- การใช้ภาษาและเขียนหนังสือราชการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และบันทึกการประชุมสำหรับงานสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- วิทยากรการควบคุมงานด้านความปลอดภัย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

สำนักงานประกันสังคม

- การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

สำนักงานธนานุเคราะห์

- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- เทคนิคการสื่อสารและการพูดในที่ประชุม

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

- การสร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
- การพัฒนาทักษะและความคิดเชิงระบบและความคิดเชิงเหตุผล (Logical & Systematic Thinking)

logo-moc-XL-กระทรวงวัฒนธรรม-2
กระทรวงวัฒนธรรม

- การผลิตสื่อ Infographic และการนำเสนอสื่ออย่างมืออาชีพ

บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

- การพัฒนาผู้นำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และ
รายงานการประชุม
- การเขียนโครงการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

- การนำเสนองานและการเขียนหนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้อง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

- การบริการที่ประทับใจ

กรมทรัพยากรน้ำ

- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุม

องค์การสุรา

- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

- การเขียนหนังสือราชการ
- การเขียนรายงานการประชุม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

- การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- การเขียนผลงานวิชาการและบทความ

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

- Real Success การเติบโตที่ยังยืนสำหรับผู้นำ

มรภ-สุรินทร์-SymbolSRRU-2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- การประเมินแผนงานและโครงการ

การยาง
การยางแห่งประเทศไทย

- การประเมินแผนงานและโครงการ