หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 18 วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก