หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 8  

 อบรมวันที่ 5 – 30 พฤษภาคม 2564

รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ 15 กรกฎาคม – 

15 สิงหาคม 2564

รุ่นที่ 10 

 อบรมวันที่ 4 – 31  สิงหาคม  2564

รุ่นที่ 16

  อบรมวันที่ 4 – 31  สิงหาคม  2564

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก