หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 11 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 9 วันที่ 5 - 29 เมษายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม -
                   18 มิถุนายน 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 17 วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก