หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 19   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม
              2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 13   วันที่ 5 - 30 เมษายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 4   วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน
              2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12  วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 1  วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก