หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12 วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก