หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 4   วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน
              2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 12  วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 1  วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก