หลักสูตรฝึกอบรม

การออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

เรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
nลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 9 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 26 ก.ค. 63 วันที่อบรม 5 – 23 ส.ค. 63
หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณให้เด็ก รุ่นที่ 15 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 22 ก.ค. 63 วันที่อบรม 5 – 23 ส.ค. 63
หลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 63 วันที่อบรม 8 – 26 ก.ค. 63 (ปิดรับสมัคร)
หลักสูตร การออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 63 วันที่อบรม 5 – 23 ส.ค. 63 (ปิดรับสมัคร)
หลักสูตร ศิลปะการทำกาแฟ รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 9 มี.ค. – 31 ก.ค. 63 วันที่อบรม (ภาคทฤษฎี) 3-14 ส.ค. 63 วันที่อบรม (ภาคปฏิบัติ) 17 – 18, 19 – 20, 24 – 25 ส.ค. 63 (ปิดรับสมัคร)
หลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ รุ่นที่ 7 วันที่รับสมัคร 2 ธ.ค. 62 – 28 มิ.ย. 63 วันที่อบรม 8-26 ก.ค. 63 (ปิดรับสมัคร)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายหัสนัย ริยาพันธ์ 0 2504 7720-21