หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล

รุ่นที่ 10  

อบรมวันที่ 4 – 25 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 16 

อบรมวันที่ 5 – 30 เมษายน 2564

รุ่นที่ 8 

อบรมวันที่ 5 – 30 พฤษภาคม 2564

รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564

การวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก