หลักสูตร การจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
                  ตามระบบสากล GHS (e-Training)

รุ่นที่ 3   วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2567

ระยะเวลาเปิดระบบเพื่อเข้าทำกิจกรรม จำนวน 30 วัน

รูปแบบการจัด : ทางไกล (ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของระบบสากล GHS 

2. หลักการและเกณฑ์การจำแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอันตรายทางกายภาพ

3. หลักการและเกณฑ์การจำแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. หลักการและเกณฑ์การจำแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

5. การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน

2. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรม / แบบทดสอบ ผ่านตามเกณฑ์
ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสากล GHS
โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร GHS Instructors Practical Course ซึ่งจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และจัดโดย JETRO  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งปรเทศไทย

อีกทั้งมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสากล GHS โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มากมาย เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ตามระบบสากล ปี 2551 ส่วนที่ 2 : ฉลากผลิตภัณฑ์สารระเหย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ใช้สารขับดัน , โครงการพัฒนาฉลากเคมีภัณฑ์วัตถุอันตราย : การจัดกลุ่มความเป็นอันตรายตามระบบ GHS สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน, โครงการพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา เรื่องระบบสากล GHS และความปลอดภัยด้านสารเคมี