สำนักงานเลขานุการ

jintana_1

ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสาวบุษกร ครุฑชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายคุณากร สินเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

07

นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวเอมออน พวงทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ชมภู

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    

นางสาวนวรัตน์ ไม้รอด

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
เลขานุการผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

13

นางสาวมยุรี ตุ้มเทียน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวชนันธัญญ์ รัตนภิญโญทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

17

นายชัยณรงค์ นพศิริ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าหน่วยสื่อสารการตลาด
และเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์

16

นางสาวอุษณีย์ โฉมฉายแสง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยสัมฤทธิบัตร

39

นางสาวปาลิตา จ้อยรุ่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัยณรงค์ นพศิริ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
          หัวหน้าหน่วยสื่อสารการตลาด            และเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวภาวิณี ปุริมปรัชญ์

          นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

34

นายอภิภู ธนการอรนลิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศุภลักษณ์ ขันนาค

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุมนมาน แสนอี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปณิดา เด็นหลี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนัญสรณ์ อยู่ประเสริฐชุติ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

นายอาชวี คงประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรภัทร คงเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหน่วยฝึกอบรมทางไกล

นางสาวจณิสตา วรรณศิริพิพัฒน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้าหน่วยบริหารการผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้

นางสาวศศิกานต์ กำแหงฤทธิรงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายณัฐกิตติ์ มาฟู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายอุทยานการศึกษา

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุธิษา มากนวล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นายณกรณ์ ไตรบำรุง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกมลพรรณ กัลยาวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ