สำนักงานเลขานุการ

02

นางนันทภัค อินทุยศ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

03

นางสาวมนัสนันท์ เสตะจันทน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ

นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชัชนิ ชัยสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายถาวร สุขสุเสียง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

07

นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวเอมออน พวงทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ชมภู

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เลขานุการผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวนวรัตน์ ไม้รอด

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

11

นางอนงค์ สุขสุเสียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวบุษกร ครุฑชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมยุรี ตุ้มเทียน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนันธัญญ์ รัตนภิญโญทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

15

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

16

นางสาวอุษณีย์ โฉมฉายแสง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสัมฤทธิบัตร

17

นายชัยณรงค์ นพศิริ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสื่อสารการตลาดและเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวภาวิณี ปุริมปรัชญ์

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

19

นางภัสชญนิษฐ์ วิทยาธีรรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมงานบริการวิชาการ

นางสาวศุภลักษณ์ ขันนาค

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

นางกาญจนา เชื้อสาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป

นางสุมนมาน แสนอี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปณิดา เด็นหลี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนัญสรณ์ อยู่ประเสริฐชุติ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

นายอาชวี คงประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นางสาวกรภัทร คงเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยหน่วยฝึกอบรมทางไกล

นายกิตติภพ นามพุทธา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้าหน่วยบริหารการผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้

นางสาวธนินจิตรา ชาญชาครสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิตชุดการเรียนรู้และคลังหน่วยกิต

นางสาวสุธิษา มากนวล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นายอภิภู ธนการอรนลิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการตลาดดิจิทัลและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายอุทยานการศึกษา

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม