หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รุ่นที่ 8
 วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2565 (ออนไลน์)
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (เผชิญหน้า)

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกันยายน 2565

รุ่นที่ 13   วันที่ 5 - 7 กันยายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 173   วันที่ 7 - 9 กันยายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนตุลาคม 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 11 วันที่ 20- 21 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์สุภวรรณ เลิศสถากิจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 24 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 47 วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 64 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 14  วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2565

รุ่นที่ 174   วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 31 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท