หลักสูตรฝึกอบรม เดือนตุลาคม 2566

รุ่นที่ 26 วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2566

วิทยากร :
ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี, รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
อ.ดร.สุรพงษ์ มาลี

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนพฤศจิกายน 2566

รุ่นที่ 3   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 49 วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 18  วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 3 วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนธันวาคม 2566

รุ่นที่ 177   วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2567

รุ่นที่ 1   วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท