หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2567

รุ่นที่ 3   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนมีนาคม 2567

รุ่นที่ 19  วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 3   วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2567

วิทยากร :
อาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 3   วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2   วันที่ 25 มีนาคม 2567

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 2   วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567

วิทยากร :
อาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 178   วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนเมษายน 2567

รุ่นที่ 33   วันที่ 1 - 3 เมษายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 10   วันที่ 22 - 25 เมษายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 26 เมษายน 2567

วิทยากร :
อ.ปรียาภรณ์ โสดาแก้ว

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 30 เมษายน 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม 2567

รุ่นที่ 20  วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด) 

รุ่นที่ 2   วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 2   วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 27   วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 4   วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 65   วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 2   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567

วิทยากร :
ดร.สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
อาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนมิถุนายน 2567

รุ่นที่ 1   วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รุ่นที่ 50   วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 19 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 179   วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนท์
อาจารย์ ดร.ณัฐนรืนทร์ เนียมประดิษฐ์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกรกฎาคม 2567

รุ่นที่ 1   วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
รองศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

รุ่นที่ 2   วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 2   วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 34   วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนสิงหาคม 2567

รุ่นที่ 1   วันที่ 3 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
อาจารย์ณัฐชยา นรารัตน์
อาจารย์ธัชพัทญ์ นาคเสน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 21  วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 17 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
อาจารย์ณัฐชยา นรารัตน์
อาจารย์ ตรีพร ฝุ่งผลงาน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
อาจารย์ณัฐชยา นรารัตน์
อาจารย์ ตรีพร ฝุ่งผลงาน

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2567

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกันยายน 2567

รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 4 กันยายน 2567

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 66   วันที่ 7 - 8 กันยายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 180   วันที่ 11 - 13 กันยายน 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนตุลาคม 2567

รุ่นที่ 28   วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2   วันที่ 29 ตุลาคม 2567

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
รองศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท