หลักสูตรฝึกอบรม เดือนเมษายน 2566

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 27 เมษายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 175   วันที่ 26 - 28 เมษายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 1  วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 25 วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 8 - 11 และ 15 - 18
                  พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 16  วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 64 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1  วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1  วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
อาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 18   วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนมิถุนายน 2566

รุ่นที่ 1  วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี

ค่าลงทะเบียน 11,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 48 วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 176   วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 8   วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกรกฎาคม 2566

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1   วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 32 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 8  วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566

วิทยากร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนสิงหาคม 2566

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 17  วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 2   วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 49 วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 5 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2   วันที่ 30 สิงหาคม 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกันยายน 2566

รุ่นที่ 65 วันที่ 2 - 3 กันยายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 2  วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566

วิทยากร :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2  วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 2  วันที่ 8 กันยายน 2566

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 177   วันที่ 11 - 13 กันยายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (มีส่วนลด)

รุ่นที่ 9 วันที่ 11 - 14 กันยายน 2566

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท