หลักสูตรฝึกอบรมดือนกรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ และคณะ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 6 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 7 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 6 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 7 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ปกรณ์ เต็มใจ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนสิงหาคม 2565

รุ่นที่ 8 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 9 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 46 วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 8 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 9 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ปกรณ์ เต็มใจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 5 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกันยายน 2565

รุ่นที่ 2   วันที่ 1 กันยายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 1   วันที่ 1 - 2 กันยายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

รุ่นที่ 13   วันที่ 5 - 7 กันยายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 173   วันที่ 7 - 9 กันยายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รุ่นที่ 64 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 5 วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 8 วันที่ 12 - 15 กันยายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 15 - 16 กันยายน 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนตุลาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 11 วันที่ 20- 21 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์สุภวรรณ เลิศสถากิจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 24 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 47 วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รุ่นที่ 65 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 14  วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                     สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2565

รุ่นที่ 174   วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 31 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท