หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2564

รุ่นที่ 171 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 48 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 45 วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

รุ่นที่ 172 วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2565

รุ่นที่ 23 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 30 วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 10 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2565

วิทยากร :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์
                                                      สิริธรังศรี

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนเมษายน 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2565

วิทยากร :
คณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา
                                                     สุขสวัสดิ์

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 7 วันที่ 25 - 28 เมษายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 173 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา
                                                     สุขสวัสดิ์

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รุ่นที่ 63 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รุ่นที่ 3 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565

วิทยากร :
อาจารย์ปกรณ์ เต็มใจ

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

หลักสูตรฝึกอบรมดือนกรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2565

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท